Általános Szerződési Feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az X-Meditor Kft. (a továbbiakban: XMEDITOR) által kiadott Magyar Asztalos, Autótechnika, Woodo valamint Széchenyi Alumni Magazin című magazinok, valamint azok mellékletei és egyéb kiadványai, továbbá a faipar.hu, autotechnika.hu, woodholz.eu, woodshop.hu internetes oldalak hirdetési felületein bármilyen formában (hirdetés, szponzoráció, termékelhelyezés stb.) megjelenő kereskedelmi, társadalmi, politikai vagy egyéb célú reklámok, hirdetések, közlemények (a továbbiakban: „Reklám”) megrendelésének és közzétételének általános feltételeit, illetve az XMEDITOR, mint a Reklám közzétevője és a Reklám megrendelője (a továbbiakban: „Megrendelő”, együttesen „Felek”) között létrejövő kapcsolat egyéb kérdéseit szabályozzák.

Jelen ÁSZF szabályainak alkalmazása során Megrendelőnek kell tekinteni a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) szerinti reklámozót és reklámközvetítőt is.

2. MEGRENDELÉS

2.1. A kiadványok és online felületek hivatalos hirdetési díjszabását – mind a nyomtatott, mind az online hirdetési felületek tekintetében – az adott weboldalon (faipar.hu, autotechnika.hu, woodholz.eu, woodshop.hu) honlapokon közzétett „Médiaajánlat” tartalmazza, amely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2.2. Reklám megjelentetését rögzítő szerződés a Felek között kizárólag írásban visszaigazolt megrendeléssel jön létre. A szerződés létrejötte a hirdetés közzétételének elengedhetetlen feltétele. AZ XMEDITOR a megrendeléseket írásban – igazolt és azonosítható módon, levélben, e-mailben vagy telefaxon elküldött megrendelőlapon, vagy a megrendelés minimális tartalmát (ld. 2.3-6. pont) kielégítő kötetlen formátumban – fogadja, és azokat írásban visszaigazolja. Külön írásos szerződés hiányában a jelen ÁSZF a megrendeléssel és annak visszaigazolásával együtt képezi az XMEDITOR és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződést.

2.3. A Reklám megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell adnia az XMEDITOR részére: gazdasági társaság vagy más szervezet esetén annak pontos, cégszerű elnevezését, székhelyét és/vagy állandó telephelyét (számlázási címét), adószámát, a megrendelés ügyintézőjét és elérhetőségét; magánszemély esetén a megrendelő nevét, telefon és e-mail elérhetőségét, lakcímét, és – ha szükséges – egy további, azonosításra alkalmas személyes adatát. Amennyiben a megrendelést reklámügynökség közvetíti, a megrendelésnek tartalmaznia kell a megbízó (reklámozó) ügyfél megnevezését is. Az ügynökség a közvetített megrendelésért saját megrendeléseként felel.

2.4. A Megrendelő az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá eső termékre vonatkozó Reklám esetén köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá, abban az esetben a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Szerencsejátékot népszerűsítő reklám megrendelése esetén be kell mutatni az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt is. A fentiek hiányában a reklámot az XMEDITOR nem teszi közzé.

2.5. XMEDITOR egyes esetekben – saját döntése szerint – a megrendelés elfogadását további dokumentumok bemutatásához kötheti.

2.6. A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a megrendelni kívánt Reklám paramétereiről (formátum, méret, megjelenés tervezett időpontja, anyagleadás módja és időpontja stb.). A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. XMEDITOR egyes esetekben – saját döntése szerint – a megrendelés elfogadását előrefizetéshez kötheti.

2.7. XMEDITOR a megrendelésben szereplő paramétereket azok elfogadása esetén írásban visszaigazolja. Amennyiben a Reklám megjelentetésének a visszaigazolt időpontban valamilyen előre nem látott akadálya van, úgy az XMEDITOR erről haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és a közléssel egyidejűleg a Megrendelő részére új megjelenési időpontot ajánl fel, amit az belátása szerint elfogadhat vagy megrendelését minden további jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja.

3. MEGRENDELÉSSEL, ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

3.1. XMEDITOR a hirdetések közzétételét az egyedi megrendelések és azok visszaigazolása (hirdetési szerződések) alapján teszi közzé. Az egyedi szerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban rögzített feltételekkel. A megrendelő az egyedi szerződés megkötésével jelen ÁSZF-et elfogadja, annak tartalmát megismertnek tekinti. A Felek közötti teljes megállapodást az egyedi szerződés és jelen ÁSZF együttesen képezi.

3.2. A megrendelési és anyagleadási határidőket, a leadás formátumát, módját, egyéb technikai paramétereit – mind a nyomtatott, mind az online hirdetési felületek tekintetében – az adott weboldalon (faipar.hu, autotechnika.hu, woodholz.eu, woodshop.hu) honlapokon közzétett „Médiaajánlat” tartalmazza, amely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

3.3. A különleges technikai megoldásokat igénylő megjelenések esetében a megrendelési és anyagleadási határidő a fentiektől eltérő lehet, így egyedi megállapodás tárgyát képezi.

3.4. Többszöri alkalomra megrendelt megjelenés esetén – ha a Megrendelő a leadási határidőig írásban nem jelzi, hogy a Reklámon változtatni kíván – az XMEDITOR egyéb rendelkezés híján automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt Reklámot teszi közzé.

3.5. Késedelmes anyagleadás esetén a megjelenés nem garantált. Ha a Reklám a leadási késedelem miatt nem jelenik meg, az XMEDITOR-t, mint a reklám közzétevőjét anyagi felelősség nem terheli.

3.6. Az XMEDITOR az anyagleadást követő változtatásból eredő bármilyen kárért csak abban az esetben vállal felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli, mivel ez a szerződés ráutaló magatartással történő módosítását jelenti.

3.7. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányából fakad. A nyomdai megjelenés során megfelelő eredeti példányok esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, melyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

3.8. XMEDITOR a Megrendelő által leadott nyomdakész illetőleg online közzétételre alkalmas anyagokat az utolsó megjelenést követő 6 hónapig megőrzi, azt követően minden külön értesítés nélkül jogosult megsemmisíteni.

4. REKLÁM MEGJELENTETÉSE

4.1. XMEDITOR fenntartja magának a jogot, hogy a profiljába nem illő, továbbá a hatályos jogszabályi rendelkezéseket sértő, illetve azokat megkerülő aggályos Reklámokat ne jelentesse meg, továbbá visszautasítsa a reklám közzétételét, ha megítélése szerint – figyelembe véve a reklám tördelését és betűtípusát – azt a hamis látszatot kelti vagy keltheti az olvasóban, hogy az a szerkesztősége által készített anyag lenne. Ebben az esetben az XMEDITOR a megrendelt és visszaigazolt Reklám közlésétől kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettség és egyéb, a díjfizetést meghaladó mértékű ellenszolgáltatás nélkül elállhat. Az ilyen tartalmú Reklámot az XMEDITOR akkor sem jelenteti meg, ha annak díját a Megrendelő már igazoltan megfizette. Ez esetben az XMEDITOR a már megfizetett díjat a Megrendelőnek 8 napon belül visszafizeti.

4.2. A 4.1. pontban meghatározott reklámtilalmak különösen, de nem kizárólagosan:(Grt. 7 – 22. §) : Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz, a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz, a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográfreklám), a szexuális szolgáltatás reklámja, az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul. Tilos fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, a külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állatviadal reklámja, tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni, tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja, tilos alkoholtartalmú ital törvényben meghatározott módon történő reklámozása, tilos a dohánytermék reklámja, tilos az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsítő reklám.

A fentieken túl tilos közzétenni kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető reklámot.

4.3. XMEDITOR fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztési megfontolások miatt a Reklám visszaigazolt elhelyezésén változtasson. Erről a Megrendelőt még a megjelenés előtt tájékoztatni köteles.

4.4. A garantált elhelyezés (pozicionálás), illetve egyéb speciális igények kielégítését az XMEDITOR nem minden esetben tudja garantálni. Ebben az esetben az XMEDITOR csak a Reklám alapdíját számlázza, és ez a szerződés következmények nélküli módosítását jelenti.

4.5. XMEDITOR a Reklámban előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező, vagy a Reklám megjelenésének elmaradásából eredő károkért nem vállal felelősséget, elmaradt haszon, közvetett vagy nem vagyoni kár címén kártérítési felelőssége kizárt.

4.6. Amennyiben a Megrendelő a Reklám előállításához az XMEDITOR közreműködését kéri, azt a megrendeléssel együtt közölnie kell.

4.7. XMEDITOR a megjelentetésre leadott kéziratok kezelése során jogosult a magyar nyelvhelyesség és helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból szükséges érdemi szövegváltoztatást azonban csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. XMEDITOR megjelenés előtt csak a Megrendelő kifejezett kívánságára küld imprimatúrát. A jóváhagyásra kiküldött, de a megadott határidőig vissza nem érkezett imprimatúrát az XMEDITOR változtatás nélkül elfogadottnak tekinti.

4.8. AZ XMEDITOR a Megrendelő által leadott kész anyagot (nyomdakész grafika, online hirdetés fájl) változtatás nélkül jelenteti meg.

4.9. AZ XMEDITOR az elektronikus Reklámok leadott anyagait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.

5. LEMONDÁS

5.1. A hirdetési szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják. Eltérő megállapodás hiányában a megrendelés az alábbi lemondási határidőn belül mondható le a Megrendelőt terhelő jogkövetkezmények alkalmazása nélkül:

havilapban történő megjelenés esetén a nyomdába adás előtt 8 munkanappal,

online megjelenés esetén a kampány indulása előtt 5 munkanappal.

5.2. A fenti határidőt követően a Megrendelőt nem illeti meg a lemondás joga. A határidőn túli lemondás esetén a Megrendelőt kötbérfizetési kötelezettség terheli, XMEDITOR jogosult a Reklám visszaigazolt árának kiszámlázására.

5.3. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló írásos értesítés az XMEDITOR-hoz megérkezett. Munkaszüneti nap esetén ez a munkaszüneti napot követő első munkanap.

5.4. Lemondás csak írásban (levélben, telefaxon vagy e-mailben) történhet, melynek tudomásulvételét az XMEDITOR minden esetben írásban visszaigazolja. Azon lemondásokat, amelyeket az XMEDITOR nem igazolt vissza illetőleg technikai feltételek hiányában visszaigazolni nem tud, el nem fogadottnak kell tekinteni, ebben az esetben a megrendelés továbbra is fennmarad, a nemteljesítésből eredő károkat pedig a Megrendelő viseli.

6. REKLAMÁCIÓ

6.1. Reklamációt az adott Reklám megjelenésétől, online megjelenés esetén a kampány indulásától számított 5 munkanapon belül lehet bejelenteni. XMEDITOR reklamációt csak írásban fogad el. Az esetleges hibás teljesítés esetére első sorban a megrendelésnek megfelelő újabb megjelenés, vagy – ha a Reklám jellegéből adódóan, vagy más okból ez nem lehetséges – árleszállítás megengedett. Hibás teljesítésnek kizárólag olyan nyomtatott vagy elektronikus megjelenés tekinthető, amely a Megrendelő eredeti megrendeléséhez képest formájában és/vagy tartalmában olyan mértékben eltér, hogy a reklámüzenet alapvető célját veszélyezteti. Teljesítmény alapú online megrendelés esetében a technikai okok, vagy a médium alacsonyabb látogatottsága miatti alulteljesítés nem lehet a reklamáció alapja, ilyen esetben XMEDITOR csak a teljesült mennyiséget számlázza.

6.2. Amennyiben a hibás teljesítés, vagy egyéb szerződésszegés a Megrendelőnek kárt okoz, úgy XMEDITOR fennálló kártérítési felelőssége kizárólag a szerződésszegéssel vagy hibás teljesítéssel érintett hirdetés ellenértékére korlátozódik.

7. SZÁMLÁZÁS

7.1. AZ XMEDITOR a Megrendelőnek a megállapodás szerinti engedménnyel csökkentett számlát küld, és ahhoz csatolja a számla alapját képező – a megrendelt Reklámot tartalmazó – nyomtatott vagy elektronikus támpéldányt vagy teljesítési igazolást. A számlára vonatkozó kifogást az XMEDITOR a számlába kiállításától számított 3 naptári napon belül fogad el. A számla ellenértékének megfizetése a számla kibocsátásától számított 8 naptári napon belül esedékes.

7.2. Ha a Megrendelő a fizetési késedelem esetén az XMEDITOR felszólításában megjelölt újabb fizetési határidőt elmulasztja, a további hirdetések közlését – akár azok visszaigazolása ellenére is – minden külön jogkövetkezmény nélkül felfüggesztheti, további megrendelések befogadását megtagadhatja. Az így elmaradt Reklám miatt a Megrendelő semmilyen ellentételezésre, kártérítésre nem jogosult.

7.3. Késedelmes fizetés esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában az XMEDITOR a Ptk. 6:48. § -ban meghatározott kamatot, vállalkozás esetén pedig a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot jogosult felszámolni a késedelemmel érintett napokra, továbbá a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalány iránti igényét is jogosult érvényesíteni.

8. FELELŐSSÉG

8.1. A Reklám tartalmáért a Megrendelő teljes felelősséget vállal, és visszavonhatatlanul átvállalja XMEDITOR-tól, illetve annak munkatársaitól a Reklám közzétevőjének jogszabály alapján fennálló, a Megrendelővel és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amely a jogszabály és a jelen szerződéses feltételek Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek az XMEDITOR-ral illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A Megrendelő köteles a kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget az esedékességkor megfizetni, vagy ha azt az XMEDITOR, illetve munkatársai már kiegyenlítették, köteles nekik teljes mértékben megtéríteni.

8.2. A Megrendelő a fenti felelősség- és tartozásátvállalás alapján tudomásul veszi, hogy a Reklámmal kapcsolatosan az XMEDITOR, illetve azok munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.

8.3. A Megrendelő szavatol azért, hogy az általa megjelentetni kívánt Reklám anyagának felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza/zárja ki, illetve azért, hogy a Reklámban szereplő, esetlegesen jogvédelem alá eső művek felhasználásáról a jogosulttal megállapodott. XMEDITOR-t ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, az esetleges igényekért kizárólag a Megrendelő köteles helytállni.

8.4. A Felek kötelesek üzleti titokként kezelni az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi olyan tényt, információt vagy adatot, amely a másik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Jelen ÁSZF 2016. január 4. napjától hatályos.

9.2. AZ XMEDITOR jelen ÁSZF egyoldalú módosítására – ideértve a hivatalos díjszabását valamint a megrendelési és anyagleadási határidőket, a leadás formátumát, módját, egyéb technikai paramétereit tartalmazó „Médiaajánlat”-ot is – bármikor jogosult, azzal, hogy a módosítás a már visszaigazolt megrendeléseket nem érinti. AZ XMEDITOR az új ÁSZF hatályba lépését megelőzően 15 nappal a módosított ÁSZF-et az xmeditor.hu oldalon közzéteszi.

9.3. A Felek az esetleges vitás kérdéseket minden esetben megkísérlik peren kívül, egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetén kikötik az XMEDITOR székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

9.4. Jelen ÁSZF és az XMEDITOR mindenkori hivatalos tarifatáblázata valamennyi Reklám megrendelésre vonatkozó megállapodás szerves, elválaszthatatlan része. Amennyiben az egyedi megállapodásban a Felek jelen feltételtől eltérnek, az adott jogviszonyra a feltételeket az egyedi megállapodásban foglalt eltérésekkel lehet alkalmazni.

9.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, valamint egyéb jogszabályi rendelkezések, továbbá a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság állásfoglalásai és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásai az irányadóak.